Sử dụng hệ quản trị CSDL

Mô-đun cơ bản đáp ứng TT03
Mô-đun nâng cao đáp ứng TT03

Sử dụng hệ quản trị CSDL

adv-databases-1

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) và sử dụng CSDL hiệu quả.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Hiểu về CSDL, cách tổ chức và hoạt động.
  • Tạo CSDL đơn giản và xem nội dung dữ liệu qua nhiều chế độ khác nhau.
  • Tạo bảng (table), định nghĩa, chỉnh sửa trường (field) và các thuộc tính; nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng.
  • Sắp xếp (sort), lọc bảng (filter) và biểu mẫu (form); tạo, chỉnh sửa và truy vấn thông tin cụ thể từ CSDL.
  • Hiểu về biểu mẫu (form), tạo biểu mẫu để nhập, chỉnh sửa, xóa bản ghi (record) và dữ liệu trong bảng ghi.
  • Tạo báo cáo (report) và kết xuất.

Lợi ích thu được:

  • Nắm vững khái niệm và kĩ năng cần thiết để tổ chức và vận hành một CSDL.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụngCSDL hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sợ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Nhận biết cơ sở dữ liệu Các khái niệm
Tổ chức cơ sở dữ liệu
Liên hệ
Vận hành
Sử dụng ứng dụng Làm việc với cơ sở dữ liệu
Các nhiệm vụ phổ biến
Bảng Bản ghi
Thiết kế
Khôi phục thông tin Hoạt động chính
Bảng điều tra
Công cụ Đơn mẫu
Thành phẩm Bản ghi, xuất kết quả
In ấn

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với VMB để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *